Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem. Jsou závazné pro smluvní strany všech smluv, uzavíraných prostřednictvím nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací www.vypracuji.cz.
 2. Zhotovitelem je Ing. Holba Jaroslav, sídlem: Na Plavisku 1234, 755 01 Vsetín, Česká republika, IČ: 75447151, bankovní spojení: mBank 670100-2207956324/6210. Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném u živnostenského úřadu ve Vsetíně.
 3. Objednatelem je fyzická osoba dle údajů v objednávce.
 4. Zhotovitel není plátcem DPH.
 5. Není-li ve smlouvě výslovně určeno jinak, jedná se vždy o smlouvu o dílo, ve smyslu par. 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Smlouva vzniká, pokud obě strany vyjádří písemný souhlas se všemi jejími náležitostmi nebo s návrhy na jejich změnu. Sjednané podmínky smlouvy lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.
 7. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Změny všeobecných obchodních podmínek jsou účinné vůči objednateli dnem jejich vyhlášení. Pro zákazníky, jejichž dílo by v tu dobu bylo zhotovováno, platí staré VOP platné v momentě uzavření smlouvy.

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména zprostředkování vyhotovení podkladů pro písemné práce a písemných prací podle požadavků uvedených v objednávce.

Objednávka

 1. Za uzavření smlouvy se považuje vyplnění objednávkového formuláře, zaslání objednávky na email nebo telefonická objednávka a následné potvrzení této objednávky zhotovitelem.
 2. Touto objednávkou zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi.
 3. Řádnou objednávku potvrdí zhotovitel elektronickou poštou, včetně uvedení nebo potvrzení termínu vyhotovení díla, celkové ceny díla, variabilního symbolu pro platbu, případně dalších údajů.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo ověřit pravost údajů u jakékoli objednávky. Po tuto dobu může být vyřizování objednávky pozastaveno.

Zhotovení a dodání díla

 1. Pokud není dohodnuto jinak, platí následující: u děl v předpokládaném rozsahu do deseti normostrana (dále jen: „strana“) textu, je po potvrzení objednávky objednatel povinen dle zaslaných pokynů uhradit celou hodnotu díla. Po řádné úhradě ceny díla je dílo vypracováno a po zhotovení dodáno objednateli. U děl, v předpokládaném rozsahu nad 10 normostran textu, je po potvrzení objednávky objednatel vyzván dle zaslaných pokynů k zaplacení zálohy na dílo ve výši alespoň 50% z celkové ceny díla. Po řádné úhradě zálohy (na účet zhotovitele) na dílo je objednateli zaslána část práce v dohodnutém rozsahu, maximálně však 50% celkového předpokládaného počtu stran díla. Následně objednatel schválí formu, styl nebo další parametry textu a po schválení zhotovitel vypracuje dílo. Po zhotovení díla zašle zhotovitel objednateli výzvu k úhradě doplatku celkové ceny díla. Po řádném úhrazení zbylé částky za práci je dílo dodáno objednateli v kompletním požadovaném znění.
 2. Do počtu stran díla se nezapočítává titulní strana a strana/y zdrojů.
 3. Dílo je vždy dodáno jen a pouze v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu s přílohou, na e-mailovou adresu vyplněnou do objednávkového formuláře v sekci webu objednávka či na e-mailovou adresu zákazníka, skrze kterou byla se zhotovitelem vedena komunikace.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku bez udání důvodu zákazníkovi. Zákazník bude o tomto informován nejpozději 48 hodin po přijmutí objednávky dodavatelem. Přijmutím objednávky se rozumí uložení objednávky do databáze dodavatele.
 2. Zhotovitel se zavazuje ke zpracování díla s řádnou odbornou péčí tak, aby byly co nejlépe splněny požadované parametry objednávky.
 3. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení díla využít třetí osoby, když za zhotovené dílo odpovídá, jakoby jej zhotovil sám. Pokud se souhlasem zhotovile, bude objednateli umožněna komunikace se třetí osobou, která byla takto pověřena zhotovením díla, zavazuje se objednatel neprojednávat s touto osobou záležitosti týkající se obchodních podmínek konkrétního díla.
 4. Objednatel je povinen dodržovat termíny splatnosti. V opačném případě bude použito první, druhé a třetí upomínky k platbě a následně další prostředků. V krajním případě je zhotovitel oprávněn dílo znehodnotit (např. vložením obsahu díla na internet).

Reklamační řád

 1. Vzhledem k povaze díla  není objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy po řádném dodání díla objednateli.
 2. Pokud objednatel není z objektivních důvodů spokojen s kvalitou či rozsahem dodaného díla, je oprávněn dílo reklamovat, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo dílo řádně dodáno.
 3.  Objednatel je v reklamaci povinen uvést jakým konkrétním způsobem je dílo nevyhovující či nedostatečné a v čem nesplňuje požadavky zadání uvedené v objednávce.
 4. Zákazník má možnost také po shlédnutí ukázky vznést připomínky k dílu, jejichž oprávněnost smí a musí určit jen dodavatel. Zákazník má též právo dopracování díla po shlédnutí ukázky odmítnout, ovšem bez nároku vrácení již zaplacené zálohy.
 5. Uzná-li zhotovitel reklamaci, je povinen ve lhůtě přiměřené rozsahu díla dílo na své náklady přepracovat a reklamované vady odstranit.
 6.  V případě neuznání reklamace ze strany zhotovitele (musí však toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit), nemá objednatel možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat a vznášet požadavky na finanční kompenzaci vůči zhotoviteli. Rozhodnutí zhotovitele o reklamaci je konečné.

Důvěrnost informací

 1. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití.
 2. Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením veřejně známý nebo dostupný a údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě rozhodnutí soudu nebo jiného oprávněného státního orgánu.

Závěrečná ustanovení

 1. Ani zhotovitel, ani objednatel nejsou odpovědni za jakékoli nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či těchto OP ve výši přesahující cenu za dotyčné dílo.
 2. Zhotovitelem dodaná díla jsou určena pouze k informování zákazníka o dané problematice, stejně jako jakákoli jiná díla, která jsou k dispozici zdarma či placená. Zhotovitel pouze vyhledává a zpracovává podklady k různým typům prací, blíže specifikovaných v objednávce. Autorská práva dle zákonů ČR zůstávají vypracovateli a nelze se jich zříci.
 3. Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti, vyplývající ze smlouvy kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky ke smírnému řešení náhrady této škody.

Tyto VOP a podmínky užívání serveru www.vypracuji.cz jsou platné a účinné od 1.2.2016.